Aanpassing procesregeling belastingkamers Gerechtshoven

De Procesregeling belastingkamers Gerechtshoven is per 1 maart 2022 aangepast. De aanpassing hangt samen met de mogelijkheid tot digitaal te gaan procederen.  Aanleiding De Procesregeling belastingkamers Gerechtshoven is per 1 maart 2022 aangepast. De aanpassing hangt samen met de mogelijkheid tot digitaal procederen. Hiermee wordt het mogelijk om digitaal stukken in te dienen in rijksbelastingprocedures […]

Invoering omgevingswet opnieuw uitgesteld

Op 1 februari jl. heeft de Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat er meer tijd genomen moet worden om de Omgevingswet in te voeren. De Minister heeft twee nieuwe data genoemd voor de invoering: 1 oktober 2022 of 1 januari 2023. Dit biedt de ruimte […]

Gratis webinar OZB

Op 5 april 2022, tussen 13:00 – 14:00 uur organiseren wij een gratis webinar over de OZB. In dit webinar nemen wij u mee in de ins en outs van de OZB, u kunt vragen insturen en wij gaan praktijkgericht in op dit interessante onderwerp. In dit webinar bespreken wij onder andere de volgende onderwerpen: […]

Lokale belastingen afdeling Fiscaliade bestaat alweer 2 jaar!

Het is alweer twee jaar geleden dat Olga Menger Fiscaliade kwam versterken op lokale belastingen en WOZ-gebied. Reden genoeg wat ons betreft om samen met haar terug te blikken op de afgelopen periode. Hoe heb je het de afgelopen twee jaren ervaren? Het is super leerzaam geweest. Ik kwam uit een omgeving waar ik altijd […]

Kwalificatie gezamenlijke woonruimte in OZB

Algemene gegevens: Kwalificatie gezamenlijke woonruimte in OZB Al vanaf het afschaffen van de OZB voor gebruikers en de invoering van het amendement ‘’De Pater’’ wordt er buitengewoon veel geprocedeerd over de juiste toepassing van de OZB. Met elke procedure en elk arrest van de Hoge Raad wordt de puzzel van de OZB steeds verder ontrafeld […]

Aanpassing tarief verhuurderheffing

In het belastingplan is het voorstel gedaan om het tarief voor de verhuurderheffing per 1 januari 2022 te verlagen en de mogelijkheid te introduceren om de heffingsvermindering verhuurderheffing per jaar aan te passen. Wat houdt het voorstel in? De huren in de sociale sector zijn in 2021 bevroren. Dit betekent dat voor verhuurders in de […]

Duurzaamheids- en milieumaatregelen

In het Belastingplan zijn een beperkt aantal maatregelen opgenomen waar de gemeente mee te maken kan krijgen bij hun duurzaamheidsplannen. Lees hier meer over de opvallendste maatregelen. Uitbreiding overgangsrecht Postcode regeling Gemeenten kunnen bij het vaststellen van hun plannen omtrent duurzaamheid te maken krijgen met bijvoorbeeld lokale energiecoöperaties. Deze energiecoöperaties konden tot 2021 gebruik maken […]

Opbrengstlimiet leges; toetsing titel 1, 2 en 3

Voor de leges (rechten) geldt dat de begrote baten de begrote lasten niet mogen overstijgen. Overstijgen de baten de begrote lasten met meer dan 10% dan wordt de verordening dan wordt normaliter de verordening door de rechter volledig onverbindend verklaard. Blijft het percentage waarmee de begrote baten, de begrote lasten overstijgt beperkt tot minder dan […]

Bewijslast WOZ bij de rechter

Zoals vermoedelijk bekend zijn de Rechtbanken en Gerechtshoven zogenaamde feitenrechters, zij beoordelen de feiten en omstandigheden. Bij deze rechters is het ook mogelijk om nieuwe feiten in te brengen ter onderbouwing van je standpunt. Dit is niet meer mogelijk bij de Hoge Raad. De Hoge Raad oordeelt of de rechtsregels goed zijn toegepast door de […]

Gratis webinar bezwaren WOZ en lokale belastingen

In navolging van het succesvolle webinar van 24 juni jl., organiseert het Fiscaliade Kenniscentrum op 14 oktober 2021 van 14:00 tot 15:00 een nieuw webinar over bezwaarafhandeling in de WOZ en lokale belastingen. Wat wordt behandeld? Van te voren wordt er altijd een aantal onderwerpen geselecteerd waarvan Fiscaliade van mening is dat deze interessant zijn. […]